AJUTS EXTRAORDINARIS PER L’ANY 2020 PER MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES

—Manteniment de l’ocupació—

La situació econòmica derivada de la crisi sanitària de La COVID-19 deixa en una posició especialment vulnerable a les microempreses i a les persones treballadores autònomes, ja que en molts casos han vist reduït el seu volum de negoci i aquesta situació els pot abocar a acomiadaments no desitjats i a recessions de contracte no previstes.

Per, en la mesura del possible, evitar el major nombre d’acomiadaments no desitjats de persones treballadores contractades per aquestes i, amb la voluntat d’alleugerar la situació econòmica del qual estan sotmeses, s’ha projectat aquesta ajuda com un recolzament pel manteniment dels contractes existents a les seves plantilles.

Què és l’ajuda extraordinària per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores?

L’objecte de l’ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

S’entenen com a suspensió d’activitat els supòsits següents:

  • La suspensió de l’obertura de tots els establiments indicats a l’article 10 i l’Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat
  • La suspensió d’activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació.

El compromís, entre d’altres, dels beneficiaris de l’ajut és mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

Quins són els beneficiaris d’aquest ajut?

La persona treballadora autònoma o microempresa que ocupi fins a 10 persones treballadores i tingui un volum de negoci anual o bé amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat a raó d’estat de l’estat d’alarma, d’un import equivalent al 50% del salari mínim interprofessional.

Sempre que ocupin 10 persones treballadores s’inclouen també:

  • Les societats mercantils
  • Societats cooperatives
  • Les societats Laborals
  • Societats civils privades
  • Comunitats de béns

Qui NO serà beneficiari d’aquest ajut?

Queden excloses les persones membres d’òrgans d’administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

Quina és la quantia?

És un mòdul econòmic de 4369,05 euros per persona treballadora de plantilla,  per un màxim de tres persones de la plantilla, per entitat beneficiària.

Quin és el termini de presentació de la sol·licitud?

Del 31 de juliol de 2020 fins al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Com s’ha de presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://web.gencat.cat/ca/tramits ).

Onyar assessors


Estudiem el teu cas personalment, per si es pot acollir a l’ajuda, i en el cas que sigui positiu Onyar Assessors ens encarreguem de la tramitació de la sol·licitud.

Dubtes si pots beneficiar-te dels ajuts extraordinaris per l’any 2020 a microempreses i persones treballadors, pel manteniment de l’ocupació? clica aquí i t’ajudem.