ELS COMPTES ANUALS

Els nous terminis de presentació—

Tal com hem comentat en altres entrades del nostre blog com la legalització de llibres comptables la situació provocada pel Coronavirus ha afectat tràmits administratius com les presentacions al Registre Mercantil.

En aquesta entrada tractem d’un altre d’aquests tràmits anuals obligatoris per la societat com és la formulació i la presentació dels Comptes Anuals de la societat.

Els Comptes Anuals

Són un conjunt de documents que aglutinen informació econòmica-financera de les empreses. Tenen com a objectiu permetre avaluar de forma global tant l’estat del negoci, com l’evolució soferta en l’últim exercici. Així, es dóna a conèixer aquesta informació a totes aquelles persones que tinguin relació amb l’empresa que ho diposita.

Aquests contenen l’informació de tot un exercici que normalment compren 12 mesos, excepte en determinats casos, com la constitució de la societat en data diferent al primer dia de l’exercici o bé en cas de dissolució.

Els encarregats de formular els comptes són els administradors de la societat, donat que és una de les seves tasques ineludibles. Els comptes formulats són llavors presentats als socis, que s’encarreguen d’aprovar-los per poder ser dipositats als Registre Mercantil.

Tipus i composició dels Comptes Anuals

Existeixen diversos tipus de comptes anuals, i en funció de certs requisits, les societats en podran presentar uns o altres:

 • Comptes Anuals Normals
 • Comptes Anuals Abreujats
 • Comptes Anuals Pime
 • Comptes Anuals Consolidats

En general, els comptes anuals estan compostos per:

 • El Balanç de Situació
 • El compte de Pèrdues i Guanys
 • La memòria
 • L’Estat de canvis en el patrimoni net
 • L’estat de fluxos d’efectiu (aquest no és obligatori en el cas de formular els comptes anuals en format Pime)

Com es dipositen els comptes anuals

Tal com passa amb altres tràmits societaris, actualment s’ha modernitzat la presentació dels comptes anuals, que es realitza de forma telemàtica al web del Registre Mercantil.

Terminis de dipòsit dels comptes anuals

En circumstancies normals, els terminis per a tot el procés serien:

 • Formulació dels comptes anuals. Fins a 3 mesos des del tancament comptable de l’exercici. Data límit: 31 de març.
 • Aprovació dels comptes anuals. Fins a 3 mesos després de la formulació. Data límit: 30 de juny.
 • Presentació dels comptes anuals. Fins a 1 mes després de l’aprovació. Data límit: 30 de juliol.

Ara bé, el Reial Decret-Llei 19/2020 de 26 de maig, marca uns nous terminis per aquest procés, donat que marca el 1 de juny com a data per reactivar els terminis societaris que s’havien suspès. Per tant, el dipòsit dels comptes anuals del 2019 queda afectat de la següent manera:

Nous terminis

 • Formulació dels comptes anuals. Fins a 3 mesos des del tancament comptable de l’exercici:

data límit 31 d’agost —

 • Aprovació dels comptes anuals. Fins a 2 mesos després de la formulació.

— data límit: 31 d’octubre —

 • Presentació dels comptes anuals. Fins a 1 mes després de l’aprovació.

— data límit: 30 de novembre —

ONYAR ASSESSORS

Et volem ajudar amb els tràmits mercantils de la teva empresa. Per això:

 • Ens encarreguem de preparar els comptes anuals de la teva empresa incloent tant la redacció de la memòria, com de l’acta i certificació de la junta d’aprovació dels comptes, per facilitar la feina als Administradors de la societat.
 • Tot i que no és un document obligatori, incloem també la formulació de l’informe de gestió de l’empresa.
 • Tant si la comptabilitat es porta dins del despatx com a la pròpia empresa, ens encarreguem de tot el procés de recopilació i preparació de dades de tot el procés.