DE LOCAL A HABITATGE

—Com fer el canvi—

En els últims anys, la crisi del coronavirus, el preu del lloguer i altres regulacions legals han provocat que molts negocis s’hagin vist obligats a tancar. Els locals han quedat buits i els propietaris han de rumiar què fer amb ells. La conversió de local a habitatge sol ser una opció interessant.

Per què?

Habitualment, el preu del sòl d’un local és més barat. D’aquesta manera, si es ven o lloga la nova construcció, s’obté un benefici extra per haver-lo comprat a preu de local i llogar-lo o vendre’l a preu de domicili. Les despeses de transformació, però, no són poques: arquitectes, projectes, llicències, notaris, registres, etc. El procés no és fàcil ni ràpid, pot suposar més de divuit mesos.

Què cal fer?

Per aconseguir la cèdula d’habitabilitat cal complir tota la normativa referida a les condicions de salubritat i accessibilitat. Un arquitecte ha d’elaborar el projecte de canvi d’ús, amb les obres d’adaptació que implica. Aquest informe, posteriorment, ha de ser visat pel Col·legi d’Arquitectes. Tot això, sense oblidar que és necessari tenir l’aprovació de la comunitat de veïns i passar una inspecció del Consistori.

TRÀMITS

Comprovacions prèvies i valoració de la situació

1. Comprovar si existeix una limitació d’habitatges per hectàrea a la zona on està situat.

2. Revisar que viure al local no està expressament prohibit als estatuts de la comunitat de propietaris i no afecta a elements comuns de la finca.

3. Sol·licitar a l’ajuntament un Informe de Compatibilitat Urbanística.

4. Comprovar que el local compleix les condicions mínimes d’una llar:

 • Estabilitat de l’estructura.
 • Superfície útil.
 • Alçada i dimensions mínimes.
 • Il·luminació.
 • Ventilació i sortida de fums.

Llicència i projectes

A continuació, l’ajuntament sol·licita una sèrie de documentació per permetre tirar endavant el canvi:

 • Projecte d’Habilitació o Canvi d’Ús del local a habitatge firmat per un arquitecte i visat pel Col·legi Oficial. Aquest projecte recull les obres necessàries i el compliment del Codi Tècnic d’Edificació.
 • El pagament de la Llicència Municipal d’Instal·lacions, Obres i Construccions.

Obres i condicionament

Un cop obtinguts tots els permisos, cal col·locar el cartell que anuncia les obres, contractar als gremis i a un professional per la direcció de l’obra.

És imprescindible ser molt escrupolós en l’execució de la reforma i seguir exactament les modificacions descrites al Projecte de Canvi d’Ús. No complir amb les condicions pot suposar que l’ajuntament denegui la Llicència de Primera Ocupació.

Regularització jurídica

Una vegada acabada la reforma cal:

 • Firmar la Declaració d’Obra Nova com habitatge al notari.
 • Inscriure’l al registre de la propietat i abonar els impostos corresponents.
 • Donar-se d’alta al cadastre.
 • Sol·licitar a l’ajuntament la Llicència de Primera Ocupació de la nova llar.

ONYAR ASSESSORS

T’ajudem amb els tràmits necessaris, tant si ets client recorrent com sinó, clica aquí i t’informem.