LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES COMPTABLES

—Tràmit i afectacions—

El tràmit de presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil i les afectacions provocades pel Coronavirus

Aquest està sent un any atípic per a la realització de molts tràmits administratius i, com no podia se d’una altra manera, s’han vist afectats els que s’han de dur a terme en el Registre Mercantil.

Un d’ells és la legalització dels llibres comptables que, tot i no incorporar novetats en el procediment aquest any, si que s’ha vist afectat en els seus terminis.

En què consisteix la presentació dels llibres comptables

Una de les obligacions de les societats inscrites en el Registre Mercantil, és legalitzar els seus llibres comptables obligatoris. Aquest acte n’assegura la comptabilitat, i el dota d’un valor probatori davant els Tribunals i les Administracions Públiques. Aquesta legalització es duu a terme presentant-los davant el Registre Mercantil, procés que ha anat evolucionant al llarg dels anys segons millora la tecnologia.

Així, mentre que anys enrere aquest tràmit comportava la presentació dels llibres en paper on s’anotava la comptabilitat, avui en dia el procés no és tan arcaic i és obligatòria l’entrega per via telemàtica, deixant també una presentació en suport electrònic com a forma excepcional per si sorgeixen problemes tècnics en la forma telemàtica.

Qui està obligat a presentar

La Llei estableix que la legalització de llibres serà obligatòria per a tots els empresaris que estiguin obligats a portar la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç:

  • Persones físiques 
  • Persones jurídiques,

On s’està obligat a presentar

La presentació dels llibres s’ha de realitzar en el Registre Mercantil on es té el domicili social, amb l’obligació de fer-ho telemàticament al web Registre Mercantil. L’opció en format físic, doncs, ja ha passat a l’historia. Ara bé, si que és aquesta seu seu territorial del Registre l’encarregada de supervisar les presentacions efectuades.

Quins llibres cal presentar per la seva legalització

Cal tenir en compte que la presentació ha de complir uns mínims de contingut que normalment són:

  • Llibre Diari: és el registre de totes les operacions dutes a terme en l’activitat de manera diària i cronològica.
  • Llibre d’Inventari i Comptes Anuals: aquest compren el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, i el Balanç de Sumes i Saldos. A més, en cas de no complir certs requisits, també inclou l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu. Opcionalment també pot incloure la memòria.
  • Llibre d’Actes: en les societats, les reunions dels socis són denominades juntes i tots els punts tractats en aquestes, així com tot el que s’hi acordi, s’ha de traslladar en una Acta de la Junta. Una de les obligacions de les societats és portar un llibre registre d’aquestes actes.
  • Llibre Registre de Socis o bé Llibre d’Accions Nominatives: aquest és un altre dels llibres obligatoris de les societats, i cal portar un o altre en funció del tipus de societat que sigui.
  • Llibre de Contractes del Soci Únic: En aquest cas, el llibre només és obligatori si en la societat és de tipus unipersonal, és a dir, només hi ha un soci amb tot el capital social.

Quan s’ha de presentar el llibres

En circumstàncies normals, la legalització dels llibres s’ha de dur a terme ens els 4 mesos posteriors al tancament de l’exercici social. Per tant, tenint en compte un exercici social que coincideix amb l’any natural (com sol ser habitual), la data límit per la Legalització dels llibres és el 30 d’abril.

Ara bé, tal com dèiem aquest any no es típic, i la situació provocada pel Coronavirus ha canviat les dates a molts tràmits, ja que el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, suspenia diversos terminis societaris.

Així, amb el Reial Decret-Llei 19/2020 de 26 de maig, s’ha marcat la data de l’1 de juny de 2020 com a la data a partir de la qual s’inicia el termini de 4 mesos per a la legalització de llibres, sent doncs la nova data límit:

30 de setembre de 2020

ONYAR ASSESSORS

Com et podem ajudar:

  • Si la comptabilitat te la portem nosaltres, no t’has de preocupar de res, ja que ens encarreguem de preparar tota la documentació i fem la presentació al registre.
  • Si la compatibilitat la porta la pròpia empresa, ens encarreguem de recopilar les dades necessàries i de preparar els arxius en el format indicat pel Registre Mercantil per la seva presentació.