NOVETATS EN LA DECLARACIÓ DE L’IRPF 2019

—Declaració de la Renda—

La declaració de la Renda o de l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) és un tribut que han de realitzar els ciutadans a l’Agència Tributària, en relació amb els ingressos obtinguts durant un any. El termini de presentació de l’exercici 2019 es va iniciar l’1 abril i finalitzarà el 30 de juny.

Aquest tribut pateix canvis i introdueix novetats cada any, fent que calgui revisar les condicions anualment. 

Vegem a continuació quines són les novetats per la Renda 2019:

Obligació a declarar?

Tenir dos pagadors sol afectar en la imposició a fer la declaració. En l’exercici de 2019 el límit excloent de l’obligació de declarar pels contribuents que reben rendiments íntegres de treball puja a 14.000 euros en els següents casos:

 • Quan procedeixen de més d’un pagador, menys en les excepcions marcades a l’article 96.3.
 • Quan perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Quan es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a retenció de tipus fix.

Per la resta de contribuents, el límit per la declaració es manté en 22.000 euros.

Noves rendes exemptes o requisits?

En les exempcions també trobem modificacions en dos casos:

A. PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC

S’exigeix als contractes d’assegurança de vida formalitzats després de l’1 d’abril de 2019, que instrumentalitzin plans individuals d’estalvi sistemàtic i en els que s’estableix mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contra-assegurança en cas de defunció, que compleixin uns requisits:

 • En els mecanismes de reversió per defunció de l’assegurat, només pot haver-hi un potencial beneficiari de la renda vitalícia.
 • En els períodes certs de prestació, aquests períodes no poden excedir els deu anys des de la constitució de la renda vitalícia.
 • A les fórmules de contra-assegurança, la quantia total a rebre per defunció de l’assegurat en cap moment pot excedir uns percentatges marcats.

B. GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE ELS PREMIS DE LOTERIES I APOSTES

L’exempció per premis s’amplia respecte a els exercicis anteriors, s’exclouen els premis l’import dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros

Canvia la reducció general per rendiment de treball?

Per tal de reduir la càrrega impositiva als treballadors amb rendes més baixes, s’augmenta l’import de la reducció per obtenció de rendiment de treball per aquells que perceben menys de 16.825 euros l’any i no tenen rendes diferents del treball superiors a 6.500 euros, sense incloure les rendes externes. Les quanties són les següents:

 • Persones que hagin guanyat menys de 13.115 euros treballant: reducció de 5.565 euros anuals.
 • Persones que hagin guanyat entre 13.115 i 16.825 euros treballant: reducció de 5.565 euros menys el resultat de multiplicar 1,5 la diferència entre el rendiment de treball i 13.155 euros anuals.

I el rendiment de la propietat intel·lectual?

Des de l’1 de gener de 2019 el tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de propietat intel·lectual quan el contribuent no és l’autor es redueix al 15 per cent. 

Sóc creador de llocs de treball, que puc deduir?

L’article 37 de la LIS regula dos incentius fiscals per la contractació:

 • Per empresaris que no tenen de personal contractat: deducció de 3.000 euros a la quota íntegra quan el primer treballador contractat és menor de trenta anys.
 • Per empreses de menys de cinquanta treballadors i contracten aturats beneficiaris d’una prestació contributiva d’atur: possibilitat de deduir de la quota integra el 50 per cent del menor dels següents imports:
 • L’import de la prestació d’atur que el treballador té pendent de percebre en el moment de la contractació.
 • L’import corresponent a dotze mensualitats de la prestació per atur que té reconeguda. 

Modificació en la identificació del domicili fiscal

Fins ara, el domicili fiscal apareixia a la primera pàgina de l’esborrany. Aquest any, el domicili fiscal s’inclou a un apartat separat de la resta de la declaració i permet actualitzar les dades en el mateix document, sense haver d’actualitzar-lo a Hisenda. 

Un apartat pels béns immobles

A la Renda 2019 apareix un únic apartat per tota la informació relacionada amb els béns immobles dels quals el contribuent sigui titular. Aquest punt simplifica, entre d’altres, el procés per aquells que han llogat la seva llar.

COVID-19

A causa de l’emergència sanitària causada pel coronavirus, l’Agència Tributària no dóna cita presencial fins que les condicions sanitàries ho permetin. És per això, que el tràmit es pot realitzar a dia d’avui per internet o via telefònica.

Onyar assessors


Sabem que la Renda porta feina afegida i, en cas de no ser-ne especialista, et pot representar moltes complicacions i mals de cap. Volem que no et preocupis de res i que te’n surtis a la primera. Per tant t’oferim:

 • Assessorament per obtenir i incloure tota la informació necessària.
 • Comoditat per presentar la declaració a través nostre, des de casa.
 • Flexibilitat, sense haver d’ajustar-te a un horari.
 • Agilitat, rapidesa i senzillesa
 • Adaptació a les teves necessitats.

Tant si ets client recorrent com sinó, clica aquí i t’ajudem.