Novetats en operacions intracomunitàries dels béns en l’IVA


MODEL 349

Amb l’objectiu d’harmonitzar i simplificar determinades normes de les operacions intracomunitàries de béns, el govern espanyol ha modificat la Llei espanyola de l’IVA i el seu Reglament amb el Reial Decret-Llei 3/2020, per tal d’incorporar a l’ordenament jurídic espanyol la nova Directiva 2018/1910 de la Unió Europea. Model 349.


— Els diversos canvis són aplicables des del dia 1 de març de 2020

Modificacions en els requisits dels lliuraments intracomunitaris de béns

Els nous requisits materials exigibles per aplicar l’excepció en els lliuraments són:

 • Que l’adquirent disposi d’un NIF-IVA assignat per un Estat membre diferent d’Espanya i que hagi comunicat el número al venedor.
 • Que el venedor hagi inclòs aquestes operacions en el model 349  (declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries).

Pel que fa als terminis de presentació del model 349 se suprimeix la possibilitat de presentació anual de la declaració, a la que es podia acollir l’obligat tributari si complia certs requisits.

El primer pas és saber…

Què caldrà presentar?

El Reglament de l’IVA estableix que la justificació de l’expedició o transport dels béns a l’Estat membre de destí podrà realitzar-se per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, mitjançant els elements de prova establerts en cada cas pel Reglament d’Execució (UE) núm. 282/2011, segons hagi estat realitzat pel venedor, el comprador o per compte de qualsevol d’ells. Des del dia 1 de gener de 2020 són aplicables les novetats en les exempcions i en els documents necessaris.

Aquests són els elements de prova no contradictoris necessaris per la justificació:

Opció 1. Dos dels següents documents:

 • El document CMR signat.
 • El coneixement d’embarcament.
 • La factura de noli aeri.
 • La factura del transportista.

Opció 2. Un dels documents de l’opció 1 i alguns dels següents:

 • La pòlissa d’assegurances relativa a l’expedició o al transport.
 • Els documents oficials expedits per una autoritat pública que acreditin l’arribada dels béns a l’estat membre de destinació.
 • Rebut emès pel depositari del país de destí que acrediti l’emmagatzematge de béns en el país de destí. 

Les vendes en consigna, variacions?

Una altra regulació que pateix canvis és la que afecta les vendes en consigna a la UE, és a dir, aquelles vendes que es realitzen perquè els béns quedin dipositats en un magatzem per ser venuts posteriorment. La nova regulació marca que els lliuraments de béns efectuats en el marc d’un acord de béns en consigna donaran lloc a una entrega intracomunitària de béns exempta a l’Estat membre de partida efectuada pel proveïdor i, alhora, una adquisició intracomunitària de béns en l’Estat membre d’arribada dels béns efectuada per l’adquirent, sempre que es compleixin determinats requisits:

 • Que la venda es produeixi abans de dotze mesos des de l’enviament dels béns.
 • Que l’empresa transmitent no tingui la seu de la seva activitat o un establiment permanent en el país de destí.
 • Que existeixi un acord previ de venda en consigna entre venedor i adquirent.

A més, aquests enviaments s’hauran d’incloure en la declaració del model 349 i anotar-los en el llibre de registre d’operacions intracomunitàries

En cas que l’empresa estigui acollida al subministrament de la informació (SII) aquest formalisme s’endarrereix fins a l’1 de gener de 2021

I el lliurament de béns en cadena?

Finalment, cal tenir en compte que també s’harmonitza la regulació del lliurament de béns en cadena dins les operacions intracomunitàries, que són aquelles on existeix un o més intermediaris entre el proveïdor i l’adquirent final, havent-hi lliuraments successius. Des de l’aplicació de la nova regulació, per tal d’evitar tant la doble imposició com l’absència d’aquesta, es considera que hi ha un únic transport intracomunitari.


Onyar assessors


Sabem que fer aquests tipus de tràmits porten feina afegida i, en cas de no ser-ne especialista, et pot representar moltes complicacions i pèrdues de temps. Volem que no et preocupis de res i que te’n surtis a la primera. Per tant t’oferim:

 • T’assessorem en els tràmits que cal portar a terme.
 • Vigilem que s’estigui complint la normativa vigent en totes les teves operacions intracomunitàries.

Si ets client recurrent nostre, amb servei anual contractat, no t’has de preocupar del cost del servei: aquesta obligació formal està inclosa en la teva tarifa. Tant si ho ets com sinó, clica aquí i t’ajudem.