LOTERIA DE NADAL

—Tributació dels premis—

El dia 22 de desembre es va celebrar el Sorteig de Loteria de Nadal 2020. Com cada any, molts han somiat que farien amb els diners del premi: un cotxe nou, pagar deutes, un viatge… Però cal tenir en compte que guanyar la loteria també suposa responsabilitats davant les arques públiques.

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

Els premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) estan sotmesos a tributació a través de la Llei 16/2012, de 27 de desembre. Aquesta llei adopta diverses mesures tributàries per consolidar les finances públiques i impulsar l’activitat econòmica.

Quan es tributa?

La norma estableix que els perceptors d’aquests premis, en el moment del cobrament, tindran una retenció o un ingrés a compte la SELAE.

  • Queden exempts els premis iguals o inferiors a 40.000 €
  • Els premis superiors a 40.000 € només tributaran la part que excedeixi tal import

S’exigeix de forma independent a cada dècim, fracció, cupó o aposta.

La base de retenció està formada per l’import del premi que excedeix la quantia exempta i el percentatge de retenció o ingrés a compte és del 20%.

Per exemple:

Premi de 200.000 €: 

Tributa el 20% sobre 160.000 € (200.000 € – 40.000 €)

Per tant, la retenció és de 32.000 €.

I els premis compartits?

En aquest cas, els 40.000 € exempts es reparteixen entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació. La persona que fa el repartiment del premi figura com a beneficiari únic, o gestor de cobrament, com manifesta en el moment de cobrament del premi. Aquest, ha d’acreditar a l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit entre els titulars, identificant cada guanyador i el seu percentatge de participació.

Identificació dels guanyadors

La SELAE identifica els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els premis superiors a 40.000 € per dècim, independentment que el premi s’hagi obtingut individualment o en grup. 

Autoliquidació

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que siguin guanyadors i hagin tingut la retenció en el moment de l’abonament del premi no han de presentar cap altra autoliquidació. A més, podran sol·licitar la devolució que pot correspondre’ls per evitar la doble imposició internacional. 

Impost sobre Societats

Els contribuents de l’Impost sobre Societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure, tal com es feia abans de l’1 de gener de 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ingrés a compte del 20% com un pagament més.

ONYAR ASSESSORS

T’ajudem amb els tràmits necessaris, tant si ets client recorrent com sinó, clica aquí i t’informem.

Més entrades aquí